Náhradní banner

Nakoukanie do volebních programů. Potlesk pro ODS!

16. 9. 2018;

KDU-ČSL v podstatě skromně představuje své programové zaměření:Volební program je nenáročným výsledkem stylistického cvičení na úrovni žáka 7.-8. třídy základní školy. Chybí konkrétní způsoby, jak dosáhnout splnění formálních hesel. Ale KDU-ČSL je v parlamentu a v Orlové má dost příznivců, pro které pravidelně (nejen před volbami) pořádá kostelní akce (v samém kostele nebo v jeho areálu) a má šance, v čele s ublíženou Potyšovou na zisk 2-3 míst v zastupitelstvu.. Kandidující farář Mgr. Szkandera, farář Janča a nový leader R.Potyšová byli zastupiteli v končícím období, navíc Szkandera byl členem Rady města a členem dozorčí rady SMO. Tvořili tak součást vládnoucí koalice a zřejmě si dobře uvědomují, k čemu přispěli a paradoxně nyní slibují, že to bude jiné. A nebojí se, neboť většina lidí o podhoubí činnosti bohoslovce Szkandery nemá ponětí. Rozsévá přece pravdu a lásku, nepodílel se na intrikách vládnoucí koalice.

Parafrázoval bych jejich program takto:
- podíleli jsme se na zhoršení života ve stárnoucí Orlové,
- neudělali jsme nic proto, abychom bránili nemocnici a ZUŠ před zlovolnými záměry kraje,
- s ekologickou zátěží jsme si starosti nedělali, proto jsme podporovali projekt plynových kotelen (náš zástupce v dozorčí radě SMO p. Szkandera hlasoval pro kotelny všemi deseti)
- souhlasili jsme se zadlužováním města, vždyť dluhy má každý
- nedostatečně jsme se věnovali bezpečnosti města,
- Orlovou jsme neměli dost rádi a proto byla vyhodnocena, jako poslední v republice

Další parlamentní strana, doposud mající v Orlové moře příznivců, díky svým předákům ve vládě i parlamentu, může voliče ztratit. ČSSD a její kandidáti zplodili graficky sice přijatelný Volební program, jenomže, například hned v prvním odstavci "Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení a život ve městě" (ani nikde jinde) není zmínka o "rozdělaném" náměstí, ale letitá fotografie ze studie (jak náměstí bude vypadat). Vyplývá z toho, že ČSSD ta díra nevadí?

V části "Vybudování relaxační a odpočinkové zóny v prostoru letního koupaliště" se tváří, jako by šlo o hotovou věc. Kde se vezmou peníze? (I když půjde o dost levnější variantu než opravdové koupaliště, o kterém pěl dokola bajky odstupující starosta.) Pokud jde o Adventure golf (jsme v Česku) má tato atrakce kořeny v Americe. V podstatě jde o klasické golfové hřiště, které je ale zmenšené do velikosti minigolfových drah. Máme se na co těšit!

Řešení parkování vypadá nadějně, akorát o průjezdnosti městem se hovoří a plánuje mnoho let a ne a ne problém vyřešit. Je to obehraná písnička. Navrhuji zaměřit se na dopravní systém Hyperloop: to je budoucnost!

Proti parkovacímu domu na ul. Dětmarovická protestovali občané, možná od té doby jim přibylo aut, zmoudřeli a budou tentokrát souhlasit.

Naprostým překvapením je v programu deklarována věrnost CZT, vyjádřena takto: Pro kvalitu bydlení v sídlištní zástavbě je centrální zásobování teplem (CZT) nezbytností! Systém CZT s napojením na Elektrárnu Dětmarovice považujeme za nejlepší!
Super finta, která se vyrovná babišovským slibům! Zvolte nás (a my si pak stejně ty plynové kotelny uděláme a spálíme v nich tyto hloupé programy).

V oblasti kultury se objevuje nekonkrétní závazek "Vytvořit kulturní tradici, která se stane pro Orlovou dominantní". Tradice v Orlové s příchodem nových časů (výstavba sídliště) vymřely, pokud ale ČSSD to myslí vážně, tak by se snad dalo přemýšlet o romských tradicích. Určité náznaky už tu byly v Majáku (tradiční cikánská jídla). Na to úzce navazuje heslo "Chceme žít a bavit se!", čímž je zřejmě myšleno (dovolím si to vysvětlit) pořádat akce typu Guláš fest, Jarmark, opékání selat a klobás a další a další kolotočové atrakce.

Velkolepý záměr "Postavit víceúčelovou sportovní halu, včetně diváckého zázemí" zůstane vysoce pravděpodobně v oblasti dalších nesplněných slibů. Slibem ovšem nezarmoutíš!

Dle předloženého programu se ukazuje, že v Orlové se kriminalita snižuje. Slib zavedení cílové hlídkové služby bude asi kopírovat Policii ČR, která hlídkovou službu "provádí" (je vykonávána v určitých úsecích nebo na stanovištích s cílem chránit bezpečnost osob a jejich majetku, předcházet a zabraňovat porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, zakročovat proti osobám dopouštějícím se protiprávního jednání, řeší přestupky a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a činí opatření při jeho porušení), Možná ale, že tuto službu budou Městské policii pomáhat civilní osoby. No a jak to, že se nějak do programu nevešel boj proti drogám, který tak úspěšně prezentoval R.Galia, ředitel Městské policie, člen Rady města? Možná nemá čas na vědu, když se údajně věnuje přízemnějším (a příjemnějším) věcem, jako např. místostarostce Jenčmionkové (čeká na ni u úřadu, společně jezdí na obědy do vzdálenějších míst a kdoví co ještě).

ČSSD má rozhodně lepší zpracování volebního programu než ANO a snaží se voličům, kteří nad stranou ještě nezlomili hůl, vnutit myšlenku, že jde o samá pozitiva. Myšlenky jsou až surrealisticky upřímné: navozují představy, že to tak bude.

Volební program KSČM je nenásilný, má některé zcela konkrétní cíle a tím, že strana byla ve volebním období 2014-2018 v opozici, nemusí se bát, že bude konfrontována s minulostí: neměla nějaký rozhodující podíl na bídném stavu města. Zaměřuje se na zlepšení života občanů bez megalomanských projektů a vznešených formulací. Při "realizaci letního koupaliště" budou snad komunisté nakloněni i jiným variantám, než předchozí vedení města. Škoda, že v programu chybí stanovisko k plynovým kotelnám, které ale existuje.

Program NEZÁVISLÝCH + Změna pro lidi má chybu v tom, že je prošpikovaný velkým množstvím "nápadů". Ty si občan nezapamatuje (a někteří je ani nepřečtou). Vzhledem k tomu, že NEZÁVISLÍ byli jedničkou v opozici a neustále "vyráběli" pro vládnoucí koalici "problémy", mají právo použít přítomný čas ve slově "prosazovat" (prosazujeme). Některé body jsou ale stěží realizovatelné:
* Zlepšení obrazu Orlové v okolí a v Česku (např. promítání v orlovské nemocnici na obrazovkách záběrů z Orlové, ne z Karviné, publikace v celostátním tisku, atd.). Nejsme jen uživatelé drog!
Komentář: Nemocnice (pokud zůstane) musí s návrhem souhlasit, Orlová musí zpracovávat potřebné "videoklipy" (promítání je třeba měnit), k tomu je třeba apolitický scénář a skupinu realizátorů,
* Vybudování průmyslové zóny.
Komentář: Co nabídne chudá Orlová bohatým podnikatelům?Leda tak podvodníkům.
* Obnovení měření kvality ovzduší ve městě
Komentář: Měřící stanice rozmísťuje a provozuje Český hydrometeorologický ústav, ten bude těžké přemluvit k rozšíření sítě měřicích stanic
* Obnovu parkovacích čar a jejich nové rozplánování tak, aby odpovídaly vozovému parku a nesnížil se počet parkovacích míst
Komentář: Chápu záměr tak, aby jednotlivá parkovací místa byla širší (norma je zastaralá), tím se ale počet parkovacích míst zmenší (jednoduchá aritmetika), horší to bude na parkovištích, která nepatří městu
* Budeme požadovat, aby měl každý zastupitel městský e-mail. Každý zastupitel města bude mít na starosti vybranou oblast Orlové.
Komentář: Žádnému zastupiteli není možné nic přikazovat

Co mi chybí:
* návrh na kompletní změnu internetových stránek města, ty představují odstrašující příklad
* uvedení zdroje financí na jednotlivé investice

Co je třeba pochválit:
Jasně vymezení PROTI plynovým kotelnám

Jasně vymezení PRO:
* zachování nemocnice
* nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům
* Zveřejňování materiálů k jednání MěR (rady města) před jejím konáním, obnovení jmenovitého hlasování MěR.
* Narovnání smluvních vztahů mezi SMO a městem tak, aby městská společnost pracovala ve prospěch města
* Realizovatelný konkrétní strategický plán města.
* Provozování Městských sportovišť příspěvkovou organizací města.
* Efektivní a nestrannou městskou policii sloužící potřebám občanů.

Volím Orlovou má poněkud nepřehledné stránky, k Volebnímu programu je třeba se dorolovat. Program obsahuje hodně popisné a vysvětlující vaty, ale to není zase nějak na závadu. Lepší slohová práce.

V odstavci "Jsme pro uvedení ekologických studií do fáze realizace" překvapuje konstatování, že"stávající stav úrovně separace a svozu odpadů je neuspokojivý". To prohlašuje předsedkyně dozorčí rady SMO Ing. Šromková! Kdo to neví, tak právě SMO se o odpady stará (pod dohledem města, které mu za to platí!).

Část "Jsme pro rozumné investice z městského rozpočtu" obsahuje na konci zmatečnou větu "Jsme pro audit" (bez tečky), ta tam asi nepatří, protože další odstavec je právě tímto stejným textem nadepsán. Překlep.

Co se týče "auditů" jde o oblíbené hobby Ing. Šromkové, která, tuším, hned ve svých prvních vystoupeních zastupitelky (rok 2014?), kdy ještě byla ředitelkou Ekonomické školy, nějaké audity navrhovala. I na základě její iniciativy se podařilo provést na úřadě procesní audit, který byl zpracovatelům dobře zaplacen, ale výsledky se, aspoň podle mého, nějak neprojevily. Mrhání peněz města ve znamení tzv. vysoce odborné práce zastupitelů.

V bodě "Jsme pro transparentní přístup ke všem informacím" tvůrci programu si neuvědomili, že chtějí podporovat něco, což už několik let existuje: "Podpoříme, že záznam z jednání zastupitelstva bude veřejně dostupný na webu města včetně jmenného hlasování". Možná chtějí nějakou inovaci, kdy chtějí rozšířit usnesení o úplný zápis (to by byla práce pro otroky přepisovat nějakých 5 až 8 hodin mluvení). Záznam jmenného hlasování se zveřejňuje.

Strana Přímé Demokracie (Okamura) se v Orlové představuje poprvé. Její Volební program je vměstnán do 15 vteřinového spotu. Nalezneme v něm krátká hesla, která určitě osloví dost voličů. Vyvodíme z nich, že Městská policie nepracuje dobře a že se strana ostře vymezuje proti nepřizpůsobivým. V podstatě minimum slov (chybí stanovisko k náměstí a přímější náznak ohledně zachování nemocnice).

SPO Zemanovci nemají možná žáden volební program, nenašel jsem ho. Akorát se prezentují ironickým zvoláním (ale bez vykřičníku):

Občané Orlové:
Zařídíme:
Olympiáda v Orlové? Samozřejmě
Byty V Orlové Zdarma? Není problém
Nevratné půjčky pro každého občana Orlové? To my umíme
Lety Z Orlové do Dubaje? Nic nemožného
Pendolino Orlová - Praha? Do měsíce (možná dříve)
Lunapark, jízdné zdarma, pivo zdarma po dobu volebního období, dálnice D1 až do Poruby, akvapark do čtrnácti dnů.
Jak dlouho, milí občané, necháme ze sebe dělat ovce?
Že by dalších 25 let?
A teď vážně.
ORLOVÁ JE NEMOCNÁ A POTŘEBUJE VYLÉČIT (Konec výkřiku!)

Aby dostáli svému slovu, je na jejich kandidátce známý lékař MUDr. B.Chwajol.

Hnutí ANO ve svých prioritách schválně pomíjí zachování nemocnice. Je zřejmé, že jde o stranický příkaz z vyšších míst.


Jinak nabízí méně slibů a počítá zřejmě s tím, že Babiš a Hájek je spasí.

Zdravotní péče: Kde se všechny ty ordinace umístí?
Chodníky a cesty: Jde o dříve schválené investice, je proto šance, že se cíl splní.
Parkování: Parkovací domy v Orlové občané (prozatím) nechtěli. Odkud, pokud se najde místo, se vezmou peníze? Nebude to levná záležitost.
SMART CITI: Podle dosavadní praxe se z útrob ANO neozvalo doposud ani mňau. Chytré by bylo, aby spravili městský internet.
Místa ve školkách: Bude to realizováno větším počtem židliček?
Podpora komunit, okrajových částí města a větší zapojení občanů: Zvláště nápad se zapojením občanů vyvolává dost velký záchvat smíchu. Rád bych viděl "plán provedení". Doposud si ANO nenechalo do ničeho mluvit a občanů se neptalo. Obrácení Ferdyše Pištory?
Podpora seniorů: Skutečně velmi potřebné. Vzdělávat se chce určitě nejméně 95% orlovských seniorů, bezpečnost se chce řešit tak, jako u Penny Marketu proškolováním a nápad s hlásiči požáru byl ukraden Havířovu a Karviné.
Řešení areálu letního koupaliště: Nápad podobný jako u ČSSD. Prasklá vana se nedá a nedá opravit.
Ekologie a odpadové hospodářství: Opět se ukazuje (viz jiné programy), že odpady v Orlové smrdí, přitom SMO je vychvalováno a samozřejmě městem bohatě placeno. Bylo by dobré znát stanovisko Klča a Vaňka.
Opravy dalších míst pro odpočinek, sport a volný čas: Škoda, že tento nedostatek uvidělo ANO teprve teď, přitom bylo v nejvyšším vedení města.

O náměstí? Nic. ANO se tím přiznává, že se podílelo na současném stavu a kupodivu jim připadalo asi trapně troubit do světa, že se postará, aby se revitalizace dokončila. A to místostarostka Jenčmionková byla garantem Odboru rozvoje a investic.

U každého bodu je sluničkářské vysvětlení, proč se v programu nachází.

ODS jsem si nechal nakonec. Původně jsem si poznamenal: ODS nemá Volební program týkající se Orlové. Naprosto odtažité, bohorovné, nevolitelní lidé v čele s nudným Sliwkou. Můj náhled změnil letáček, který jsem našel v poštovní schránce, velikosti A5, kde na jeho zadní straně jsem objevil toto:Tak to mi vyrazilo dech! Konečně jedno ze dvou orlovských bytových družstev se jasně vyjádřilo proti podvráťacké činnosti SMO. BRAVO!!!!!!!

Rehabilituji tímto Martina S. a dávám mu 100 bodů (nejvyšší počet).


Agitky jsou zveřejněné, nastává čas rozhodování, koho volit. Doporučuji NEVOLIT: ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Bez nich bude v Orlové líp!

Článek byl přečten 522×, komentářů (6) nových (6)