Náhradní banner

Ochránci

17. 3. 2016;

Jestli si někdo myslí, že tím, že se náměstí bude rekonstruovat, skončila éra Radima Lapšanského, je na velkém omylu. Spolek, kde je statutárním předsedou, funguje v Orlové stále a sídlí uprostřed města. Nabízí občanům široké služby a úředníkům způsobuje možná vrásky (nemluvě o jakýchkoliv podnikatelských aktivitách). Aktivita spolku je zaměřena především na sledování, jestli se neubližuje přírodě. Náš hlídací pes se spojil s podobně zaměřeným ochráncem přírody, spolkem Změna pro život, který vede, v Orlové dobře známý, Bohdan Svorník z Havířova.

Tito dva pánové svoji záslužnou činnost opírají o ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde se praví:

Účast občanů
(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.
(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.
(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Takový případ se nyní objevil na úřední desce města, avšak oprávněná úřední osoba z Odboru výstavby vzala aktivistům vítr z plachet. Jinak by faráři Szkanderovi žádné modlení nepomohlo.

Docela pravidelně úřední desku čtu, ale mám dojem, že takové sdělení těmto spolkům se objevilo v Orlové poprvé.

Zlé jazyky o podobných aktivistech mluví jako o ekoteroristech, ale to určitě v případě Lapšanského a Svorníka neplatí. Třeba takový pan Svorník má zásluhu, že spalovna na Barboře moc šancí vzniknout nemá. K této spalovně se aktivizuje i náš Lapšanský, ale oba dva nepohrdnou i menšími kousky, jako třeba vykácení 7 ks stromů (v tomto případě nikoliv úřadem, ale soukromníkem).

Oceňme jejich bdělost a pohotovost, vždyť chtějí přece jen naše dobro.
Článek byl přečten 1191×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik